KẾ HOẠCH SỐ 43/KH-UBND, NGÀY 26/3/2024 VỀ TUYÊN TRUYỀN VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC; BIỂU DƯƠNG, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI TRÊN PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG NĂM 2024

25

Kh 43