KẾ HOẠCH SỐ 48/KH-UBND, NGÀY 01/4/2024 VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA.

26

Kh 48