Phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong công tác uỷ thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội

264

Trong thời gian qua, Hội Nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai đã thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn được ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội giúp cho hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 Kiểm tra, giám sát tại các hộ vay vốn

Để thực hiện tốt chương trình ủy thác cho vay, Ban Thường vụ Hội luôn bám sát nội dung ủy thác và các văn bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp, chỉ đạo các Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội quản lý thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Chính phủ về cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên và nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, Hội Nông dân Phường đã thực hiện kiểm tra giám sát, hoạt động của các tổ vay vốn tiết kiệm, đôn đốc các hộ vay trả nợ và trả lãi theo định kỳ hàng tháng; chỉ đạo các Tổ Tiết kiệm và vay vốn bình xét công khai, dân chủ, đúng đối tượng, hướng dẫn hội viên vay lập hồ sơ, tiến hành phê duyệt, giải ngân kịp thời. Đến nay, Hội Nông dân Phường đang quản lý 03 tổ tiết kiệm với tổng dư nợ đạt: 5,828 tỷ đồng, cho  101 hộ vay, nợ quá hạn là 0%; qua đánh giá hội viên đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Hội viên nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai sử dụng hiệu quả vốn vay phát triển kinh tế

Thời gian tới, Hội Nông dân Phường tiếp tục đẩy mạnh phối hợp thực hiện tốt công tác nhận ủy thác vốn vay với Ngân hàng chính sách xã hội; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tạo điều kiện cho hội viên nông dân phát triển kinh tế vươn lên làm giàu, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Phạm Hồng Thuý