Công văn số 319/UBND-VHXH ngày 03/10/2023 về hưởng ứng, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023

173

MK tuyên truyền ngày chuyển đổi số thang 10